Chorwacja

ISBN: 978-83-7596-732-6

Okładka: miękka

Format: 133x214

Ilość stron: 320

Premiera: 27.04.2016r.

Cena: 36,90 zł

Chorwacja Rudolf Abraham

Wycieczki poza utarte szlaki
Rady bywalców
Najważniejsze atrakcje
Nowe wydanie
Nikt nie zna świata lepiej niż my

Spędź urlop w Chorwacji! Zobacz niekończące się parady podczas karnawału w Rijece i zabytkowe centrum Trogiru. Odkryj drewniane kościoły w kotlinie Turopolje i uroki Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Dowiedz się, co oznacza ispod peke i buzara oraz skąd pochodzi najlepsza jagnięcina. Skosztuj ośmiornicy oraz regionalnych specjalności, od pašticady po paški sir i trufle.

MAR­SZRU­TY

‒ po­mo­gą za­pla­no­wać po­byt ade­kwat­nie do po­sia­da­ne­go cza­su i za­in­te­re­so­wań.

NIE­ZWY­KŁE DO­ŚWIAD­CZE­NIA

‒ od że­glo­wa­nia na de­sce mię­dzy wy­spa­mi Dal­ma­cji, włó­czę­gi po Par­ku Przy­rod­ni­czym Me­dved­ni­ca po udział w warsz­ta­tach ku­li­nar­nych na pół­wy­spie Istria.

RA­DY BY­WAL­CÓW

‒ od fo­to­gra­fi­ków, po­dróż­ni­ków i dzien­ni­ka­rzy Na­tio­nal Geo­gra­phic po ro­dzi­mych znaw­ców roz­ma­itych za­gad­nień, do­ty­czą­ce ulu­bio­nych miejsc, za­sad po­stę­po­wa­nia i wie­lu in­nych kwe­stii.

TRA­SY 9 WY­CIE­CZEK PIE­SZYCH, SA­MO­CHO­DO­WYCH BĄDŹ RO­WE­RO­WYCH

‒ opa­trzo­ne ma­pa­mi i pla­na­mi m.in. prze­chadz­ki po za­byt­ko­wych kwar­ta­łach Za­grze­bia, szla­ku mię­dzy win­ni­ca­mi Plešivi­cy czy Je­zio­ra­mi Pli­twic­ki­mi.

PRO­PO­ZY­CJE MNIEJ RU­TY­NO­WYCH SZLA­KÓW

‒ w tym w Par­ku Na­ro­do­wym We­le­bi­tu Pół­noc­ne­go i Gor­skim Ko­ta­rze.

LI­STĘ TE­GO, CZE­GO PO­MI­NĄĆ NIE WOL­NO

‒ w każ­dym omó­wio­nym w prze­wod­ni­ku re­gio­nie, a tak­że przy tra­sie każ­dej wy­ciecz­ki pie­szej, sa­mo­cho­do­wej bądź rowerowej.

WSPA­NIA­ŁE ZDJĘ­CIA, GRA­FI­KI, PLA­NY I MA­PY

‒ uła­twią pod­ję­cie de­cy­zji, po­ru­sza­nie się i grun­tow­ne po­zna­nie każ­de­go miej­sca.